مطالعات زنان

آزادی زنان (مسائل، تحلیل‌ها و دیدگاه‌ها)

25,000تومان

چرا به زنان ستم شده است؟ چگونه این ستم آغاز شد؟

چرا به زنان ستم شده است؟ چگونه این ستم آغاز شد؟ چرا دشمنان حقوق زن این چنین قاطع می‌خواهند قوانین و آداب و رسومی را که نقش
مساوی برای زنان در جامعه نمی‌شناسند پابرجا نگاه دارند؟ چه کسی سود می‌برد؟ چرا نیروهای اجتماعی مبارز توان آن را دارند که به وضعیت فروتر
زنان پایان دهند، و چگونه در نبرد برای آزادی زنان منافع مشترک دارند؟ در کتاب مسائل آزادی زنان ایولین رید ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی ستم به زنان را از اجتماع پیش از تاریخ تا سرمایه‌داری دورۀ نوین می کاود. او در شکل‌های نخستین برپایی نهادهای مالکیت خصوصی به جستجو می پردازد. چگونه آنها پدیدار شدند؟ و چه نتیجه ای برای زنان در برداشته است؟ خانم رید شرح می‌دهد که چرا ستم به زنان، برخاسته از گونه ای رابطه مالکیتی است نه رابطۀ دو جنس. او ضمن اثبات نادرستی اسطورۀ فرودستی زنان، به را ههایی نیز اشاره دارد.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g