علوم اجتماعی

اقتصاد سیاسی

25,000تومان

تبیینی فشرده از اصول مقدماتی مارکسیستی ..

کتاب اقتصاد سیاسی، تبیینی فشرده از اصول مقدماتی مارکسیستی را فراهم می‌آورد. تحلیلی منسجم از تناقضات درونی سرمایه‌داری، که افول بالقوۀ نظام سرمایه‌داری را در خود نهفته دارد. تناقضاتی از قبیل تمرکز ثروت در دست‌های عدۀ بسیار کمی از افراد، اضافه تولید که باعث شکل گیری بحران‌های اقتصادی ادواری می شود و گرایش نزولی نرخ متوسط سود و رشد جهان‌گستر طبقۀ کارگر و با دقت در پی بررسی روندهایی است که به درک تداوم آن کمک کرده و چگونگی جهان‌گستری نظام مالکیت خصوصی را بیان می کند. این کتاب در اواسط دهۀ ۱۹۶۰ ، اوج شکوفایی اقتصاد سرمایه‌داری نوشته شده است، و چاپ دهم آن در سال ۲۰۰۵ مقدمه جورج نواک یکی از بزرگترین فیلسوفان سوسیالیست آمریکا را به‌همراه دارد.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g