علوم اجتماعی

اندیشۀ اجتماعی گئورگ زیمل

20,000تومان

علوم اجتماعی

این کتاب اندیشۀ اجتماعی گئورگ زیمل را در ۸ فصل به‌ترتیب زیر به خواننده عرضه می‌کند: هدف فصل نخست آشنا کردن دانشجوی آثار زیمل با زمینۀ تاریخی و فرهنگ یای است که این آثار درون آن درک شدند و چاپ شدند. این فصل زیمل را در مقام معلم و نویسنده معرفی م یکند. او که در رشتۀ فلسفه تعلیم دیده بود جامع هشناسی را ب هعنوان یکی از رشته‌های علوم انسانی بنیاد نهاد و اجازه نداد فیزیک و زیس تشناسی منابع الهام برای
روش آن شوند. پدرش بازرگان یهودی موفقی بود، و او تحت تأثیر این امر بود که نسل والدین او ایمان یهودی را رها کرده و مسیحی شده بودند. فصل ۲ در وهلۀ اول به روش زیمل اختصاص می یابد. فصل ۳ به ساختار جامعه م یپردازد و به تعلیماتی در جهت هدایت اشخاص که چگونه خود را راه برند. این دومی معمولاً هنجارهای اجتماعی خوانده می شود. …

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g