علوم اجتماعی

انسان‌شناسان بزرگ (۵۰ انسان‌شناس کلیدی)

45,000تومان

علوم اجتماعی

این کتاب زندگی شخصی و حرفه‌ای برخی از تأثیرگذارترین مشاهیر انسان‌شناسی را بررسی می کند. در هر یک از مدخل‌ها، تنوع اندیشه دربارۀ موضوعهای مختلف ارائه شده است. هم به نظری هپردازان کلاسیک پرداخته شده و هم به متفکرا ن معاصر. این علم کتاب حاضر که نوعی دانش‌نامۀ الفبایی محسوب می شود، دربارۀ مکتب‌های فکری مختلف بحث کرده است و خواننده را به سوی مطالب بعدی سوق می‌دهد. کتاب انسان‌شناسان بزرگ برای دانش پژوهان این علم م یتواند کتابی راهنما و مفید تلقی شود که با بیانی موجز، به نظریات مختلف پرداخته و تأثیر انسان شناسان کلیدی را به تشکیل زیر بنای این علم کمک کرده اند، شرح داده است.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g