کودک و نوجوان

بازگشت مومیایی

10,000تومان

کودک و نوجوان

بعد از ماجرای ترسناک سال گذشته “کیپ” به خاطر برگشت ب هجایی
که مومیای یهای ترسناک را دیده بود. او راجع به خراف ههای مصر هم
چیزهای زیادی شنیده بود. یک ورد مرموز و قدیمی که تصور می شد
باعث زنده شدن مومیای یها می شود که عموی “کیپ” آن را به عنوان
یک لطیفه گفته بود. اما حالا او صداهایی شبیه صدای حرکت
مومیای یها در قبر م یشنید. هیچ وقت این وردها نمی توانند مرد هها
را زنده کنند! م یتوانند؟

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g