علوم اجتماعی

تاریخ انسان‌شناسی (از آغاز تا امروز)

65,000تومان

علوم اجتماعی

این کتاب تاریخ کامل انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی است. در این اثر فرایند اندیشۀ انسان شناسان و چند و چونی موضوعات تحقیقی انسان‌شناسی در حوز ههای جغرافیایی  فرهنگی گوناگون و همۀ نحله‌های فکری در دوره های تاریخی، ب هویژه دورۀ پس از جنگ جهانی اول با وسواس علمی تبیین و تحلیل شده است. نویسندگان در هر مبحث، کلیدی ترین کتا بها و مقالات اثرگذار صاحب نظران و نظری هپردازان را در اندیشه و روش انسان شناسی، یکی پس از دیگری بررسی و تحلیل کرده اند و نکات ضعف و قدرت آنها را با استدلال و برهان و استناد به سندهای معتبر و نظرها و نوشته‌های دیگران باز نموده اند. مؤلفان هر جا که لازم دانسته اند کاربست مفاهیم و دیدگاه‌های نظری در مکاتب انسان شناسی را با باریک بینی ژرف با یکدیگر سنجیده و به نقد کشیده اند …

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g