علوم اجتماعی

جامعه‌شناسی ماکس وبر

15,000تومان

ماکس وبر درصدد بود دلایل کنش‌های آدمیان را بشناسد..

ماکس وبر به عنوان یکی از جامعه شناسان کلاسیک، درصدد بود دلایل کنش های آدمیان را بشناسد و با آنها صرفاً به عنوان شیء یا ماده ای
تاریخی برخورد نکند. او روش تفهم را بر این پایه مکمل روش تبیین نموده و از نقطۀ عزیمت اشخاص خرد به سمت سطوح ساختی کلان جامعه حرکت کرد. مطالعه و بینش و روش ماکس وبر برای دانشجویان رشتۀ جامعه شناسی بدان روی ضروری است که ب یدرک نظرگاه او نمی‌توان به دریافت آراء اندیشمندانی چون امیل دورکیم یا کارل مارکس تأمل آمد و نقش او را در تکوین چشم اندازهای جدیدتر جامعه شناسی به تحلیل گرفت. کتاب حاضر، مقدمه ای برای ورود به این عرصه است.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g