علوم اجتماعی

جامعه‌شناسی مقدماتی

17,000تومان

جامعه‌شناسی یعنی مطالعه علمی روابط اجتماعی..

جامعه‌شناسی یعنی مطالعه علمی روابط اجتماعی. از این رو کتاب حاضر می‌کوشد با تکیه بر منابع کلاسیک جامعه‌شناسی و پس از توضیح ویژگی‌های علمی این رشته، موضوعات مختلف عرصۀ معرفتی مزبور نظیر خانواده و آموزش و پرورش و اشتغال و قشربندی و نظم و تغییر اجتماعی را واگوید. نگاه به پدید ههای اجتماعی در این پرتو حاوی معنایی جدید خواهد بود که از تراکم تجربیات زیسته نسل‌ها حکایت دارد و از خامه متفکران این رشته تراوش کرده است. گرچه مرور اساس یترین مباحث علم جامع هشناسی در این کتاب برای رفع نیازهای آموزشی دانشجویان رشته علوم اجتماعی تدارک دیده شده است، اما مخاطبان عام نیز می‌توانند همچون این دانشجویان با استفاده از این اثر به مطالعات عمیق تر جامعه شناختی رهنمون گردند..

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g