مطالعات زنان

جنسیت و آگاهی تاریخی

35,000تومان

معنایخشی به هرمنوتیک تاریخ مذکر در مقایسه آن با تمدن‌های زن‌محور پیشاتاریخ..

.. زنان به اقتضای زایش و پرورش فرزند، حدود ۲۰۰ هزار سال زودتر از مردان به توانایی اندیشیدن دست یافتند، آنان کشاورزی و زبان و سفالگری
و معماری و طب و هنر و تقویم و بسی چیزهای دیگر را از این رهگذر ابداع کردند و خردمندانه دستمایۀ تکوین تمدن بشری را ساختند. با تسلط اقوام مردسالار بر این تمدن زن محور اما باژگونه‌سازی و کژدیسه‌نمایی تاریخ توسط مردان آغاز شد. جنس مذکور کوشید همه چیز را به نفع “خود” مصادره کند و زن را “دیگری” معرفی نماید. معهذا حضور نشانه‌های زنانۀ زندگی در سنتهای اجتماعی نظیر نوروز و چهارشنبه‌سوری و جشن سده ادامه یافت و تجلی ناخو دآگاه آنها خصوصاً در عرصۀ رویا و هنر همواره موجبات ملالت تمدن را فراهم آورد؛ ملالتی که حاصل برتری دادن عقل بر عاطفه بود. از اینرو کتاب حاضر می‌کوشد هرمنوتیک تاریخ مذکر را در مقایسه آن با تمدن‌های زن‌محور پیشاتاریخ معنا بخشد …

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g