مطالعات زنان

جنسیت و جغرافیا

21,000تومان

جغرافیا، در ماهیت خود خصلتی مرد  پدرسالارانه دارد…

جغرافیا، در ماهیت خود خصلتی مرد  پدرسالارانه دارد که در موارد بسیار نیازها و ارزش‌های زنانه را نادیده گرفته است. اما تحولات اخیر در جهان نشان داده است که در شرایط دنیای امروز دستیابی به توسعۀ پایدار و عادلانه بدون مشارکت و حضور فعال زنان در عرصۀ جغرافیا امکان پذیر نیست. به‌ همین لحاظ در طول دو، سه دهۀ اخیر موضوع رابطۀ جنسیت و جغرافیا به گفتمانی اساسی در مباحث جنسیتی بدل شده است. از این نگاره، به نظر می رسد دستیابی به فضا  مکان هایی زیباتر و مهربا نتر و امن‌تر، نیازمند بازنگری در مبانی سیاست های جغرافیایی با تأکید بر نقش عوامل جنسیتی و ارزش های زنانه در مسکن سازی، حمل و نقل، مراکز فعالیت و فضاهای فراغت و گردشگری باشد و این هدفی است که به نحو مقدماتی در کتاب حاضر دنبال گردیده است. …

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g