ادبیات

راهی به هزارتوی رمان نو

22,000تومان

کتاب حاضر به کنکاشی در داستان‌های کوندرا، ساروت و روب گری‌یه می‌پردازد.

حقیقت این است که رمان نو فاقد قهرمان است؛ ناگریز خواننده قادر نیست در کنار قهرمان، در برابر دیگران موض عگیری کند. شخصیت‌ها فاقد روان‌شناسی خاص هستند؛ گویی روح ندارند. چیزی از گونۀ مهر و کین، جاذبه و دافعه، رفتا ر حماسی و ثبات در عقیده در آنان نیست. اینکه چنین شخصیت های خنثی، منفعل، بی هویت، بی شناسنامه و شی ء گونه ای تا چه اندازه به مصداق های واقعی شان در جامعه شبیه اند، البته خرده هایی است که بر رمان نو وارد است. … کتاب حاضر به کنکاشی در داستان های کوندرا، ساروت و روب گری‌یه می پردازد.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g