ادبیات

رزا

25,000تومان

.. رزا هرچه بخواهی می‌توانی بگویی، اما عشقی جز آنچه انسان از دیگری می‌رباید وجود ندارد..

… رزا هرچه بخواهی می‌توانی بگویی، اما عشقی جز آنچه انسان از دیگری می‌رباید وجود ندارد.” در رمان “رزا” که ادامۀ بلافاصلۀ “بنونی” است. راوی ماجراها، جوانی است دانشجو که به رزا دل می‌بازد. بازی‌های روزگار در روابط بنونی و رزا زیر و بم ها ایجاد می کند و دانشجو که شاهد دقیق این تحولهااست کمترین جزئیات را هم از نظر دور نم یدارد. در دل این ماجراها، هامسون قهرمان یکی از پرشورترین رمان‌هایش موسوم به “پان” را وارد
صحنه میکند تا با دخالت این شخصیت عجیب و جالب بر شدت زیر و بمهای ماجراها افزوده شود و همه چیز رنگی دیگر به خود بگیرد. …

-چاپ چهارم۱۳۹۵

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g