مطالعات زنان

زنان در انقلاب کوبا

60,000تومان

مطالعات زنان

سرتیپ تته پوئبلا در جمع زنان نیروهای مسلح انقلابی کوبا بالاترین
درجه را دارد. ژنرال پوئبلا در سال ۱۹۵۶ به مبارزات مردم کوبا برای
سرنگونی رژیم دیکتاتوری باتیستا پیوست و آنچه می خوانید روایت
زندگی اوست. روایت زندگی زنان و مردان عادی کوبا، زنان و مردانی که
سازندگان تاریخ انقلاب کوبا هستند و بسیاری از آنها مثل تته پوئبلا در
سا لهای آغازین انقلاب سنین نوجوانی را م یگذراندند و م یبینیم که
آنان خود چگونه در روند این مبارزات متحول شد هاند اکنون دیگر پنجاه
سال می شود که زندگی تته پوئبلا و زنان کوبا با مبارزه برای ارتقای
موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان درهم تنیده شده است، مبارز های که
از انقلاب سوسیالیستی کوبا تفکیک ناپذیر است.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g