شعر

زیر پل‌های فراموشی

8,000تومان

شعرهای او نوشته می‌شوند که نه در “یاد” بلکه در “فراموشی”بمانند..

کریستینا لوگن  شاعر صندلی شمارۀ ۱۴ آکادمی نوبل ادبی  از تکین‌ترین شاعران هم عصر ماست. سرشت‌نمای شعرش در شدت
بخش یایست که به “یاد” می‌دهد و تا سر حدِ فراموشی میل می‌کند. اساساً شعرهای او نوشته می‌شوند که نه در “یاد” بلکه در “فراموشی”بمانند. در آن بخشی از حافظه که “باز  یافت” نم یشود. بدینسان، لوگن شاعر نسیان است، شاعرِ فقدانِ یاد! من پیش رفتی تک نفره‌ام گاهی در جنگل کسی پشت سرم با شیطنت به من می‌خندد …

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g