مطالعات زنان

شکرستان (نگاهی به آثار طنز زنان)

15,000تومان

طنز در مطبوعات کشورمان، همواره چهره ای مردانه داشته است..

طنز در مطبوعات کشورمان، همواره چهره ای مردانه داشته است. چندان که آثار زنان در نشریات طنز و یا ستونهای طنز نشریات، زیر سایۀ حضور پررنگ مردان و تفکر مردانه، پنهان مانده و آنچنان که درخور و شایسته است به چشم نیامده و مورد توجه قرار نگرفته است. بررسی جنسیتی آثار طنز در مطبوعات، نشانگر شکل‌گیری تدریجی گفتمانی مردانه در این بخش از ادبیات معاصر است. سایۀ حضور این گفتمان چنان سنگین است که شاید امروزه کمتر کسی بداند که در تاریخ طنز ژورنالیستی ما، به مرور جریانی از طنزنویسی در بین نویسندگان و شاعران زن شکل گرفته و در مراحلی، به بالندگی رسیده و با آثار مردان به رقابت پرداخته است.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g