تخفیف ویژه!
کودک و نوجوان

شیرین‌تر از عسل (دفتر اول)

6,000تومان 4,800تومان

کودک و نوجوان

این مجموعه مشتمل بر چهار دفتر است که دفتر اول و دوم داستان های
عامیانۀ ایرانی و دفتر سوم و چهارم گزیده ای از داستان های گلستان
سعدی است.
گزیده ای از قص ههای عامیانۀ ایرانی
قص هها و افسان ههای عامیانه دارای غنا و لطف خاصی هستند و از
عاطفه و تفکری ژرف دربارۀ زندگی خبر م یدهند.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g