تخفیف ویژه!
کودک و نوجوان

شیرین‌تر از عسل (دفتر دوم)

6,000تومان 4,800تومان

کودک و نوجوان

گزیده ای از قص ههای عامیانۀ ایرانی
قص هها و افسانه های عامیانه دارای غنا و لطف خاصی هستند و از
عاطفه و تفکری ژرف دربارۀ زندگی خبر می دهند. در این مجموعه
سعی شده هما نطورک‌ه بر اساس دانست هها، گفته ها و شنید ههایی که
از گذشتگان به خصوص مادربزرگ ها، پدربزر گها، ماد رها و پدر ها سینه
به سینه حفظ شده تا به امانت به ما رسیده است، ما نیز آن را ثبت کنیم
و به نسل فردا بسپاریم.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g