کودک و نوجوان

عکس بگیر و بمیر

15,000تومان

کودک و نوجوان

هر عکسی ماجرایی دارد.
گِرگ فکر می کند دوربینی که او و دوستانش در زی رزمین خانۀ مرموز
کافمن پیدا کرده اند کهنه و خراب است، ولی آن دوربین کاملاً سالم
است، فقط وقتی عکس ها ظاهر می شوند حادثۀ وحشتناکی پیش
می آید! چه کسی در عکس بعدی صدمه خواهد دید؟ آیا دوربین
سحر آمیز است مواظب باشید! حوادث کتاب م یتواند خیلی ترسناک
باشد!

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g