مطالعات زنان

فمینیسم و زیبایی‌شناسی

27,000تومان

نقش جنسیت در دریافت ما از آفرینندگی و ویژگی‌های زیبایی‌شناختی …

کتاب فمنیسم و زیبایی شناسی با زبانی روشن به نقشی که جنسیت در دریافت ما از آفرینندگی و ویژگی های زیبایی شناختی بازی می کند می پردازد.فلسفه های پیشین ،برای اثرگذاری شان در انگاشت زیبایی شناسی به شیوه های جنس گرایانه بررسی میشوند،و تعوری پردازان امروزین در پیوند با رویه های هنر فمنیستی قرار گرفته است.سبک نویسندگی کارولین کرس میر خوشایند و دریافتنی است.کارولین استاد فلسفه در دانشگاه بوفالو، دانشگاه دولتی نیویورک است.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g