مطالعات زنان

فمینیسم و مردم‌شناسی

39,000تومان

ریشه‌های ستم بر زنان بر اساس داده‌های مردم‌شناسی…

پیش‌داوری‌ها و انگاره‌های نادرست شبه علمی که در جامعه دربارۀ برتری مردان بر زنان وجود دارد، دانشمندان را نیز در رشته‌های مردم‌شناسی،
جامعه‌شناسی، زیست‌شناسی، و نخستی شناسی به بی‌راهه کشانده و بر نتیجه گیر‌یهای آنان اثرگذار بوده است. این پیش‌داوری ها و انگاره‌های نادرست چیست؟ و چه زیانی به حقیقت علمی و آرمان پیشرفت اجتماعی زنان رسانده است؟ آیا فرودستی زنان پیامد کاستی‌ها و کمبودهای زیستی است یا از جامعۀ ستمگری برخاسته که آنان را از زندگی همگانی بیرون رانده است؟ اکنون فمینیست های چپ‌گرایی مانند خانم ایولین رید با بررسی نگرش دانشمندان نامدار این رشته ها، همکاری مردم شناسان فمینیست می‌کوشند که روش‌های نوین خود را بنیاد نهد.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g