علوم اجتماعی

فهم علم اجتماعی

45,000تومان

علوم اجتماعی

راجر تریگ رئیس کمیسیون ملی فلسفه و استاد فلسفه در دانشگاه وارویک انگلستان است. وی در اثر حاضر که تحلیلی است درخشان از سرشت جامعه، مبنای علمی علم اجتماعی را بررسی م یکند و نشان می‌دهد که پیش فر ضهای فلسفی سرآغازی ضروری برای بررسی جامعه است. این اثر که متنی عالی در فلسفۀ علم اجتماعی است، نه تنها پیچیدگی های فلسفی را روشن می کند، بلکه ایده های لودویگ ویتگنشتاین را باور می سازد و تا حدودی بر مبنای جامع هشناسی دانش، مسئلۀ عینیت در پژوهش اجتماعی را طرح م یکند و بنابراین در میان آثاری از این دست بی نظیر است.
هر چند که علاقه مندان و دانشجویان رشت ههای علوم اجتماعی و فلسفۀ علم بیشترین استفاده را از این کتاب خواهند برد، ولی برای آنان که تازه
با این مسائل آشنا م یشوند نیز سودمند است.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g