علوم اجتماعی

مادرسالاری (زن در گسترۀ تاریخ تکامل)

45,000تومان

ایولین رید  پرده از روی جهان مادرسالاری دیرینه بر میدارد…

ایولین رید ما را به ژرفای تاریخ میبرد،از آدم خواری تا فرهنگ،و پرده از روی جهان مادرسالاری دیرینه بر میدارد.او در جستجوی ریشه های (بازداری آمیزش با خویشاوندان) ،آیین خونخواهی ،زناشویی و خانواده،سهم هنوز ناشناخته زنان در پیشرفت شهری گری را آشکار می سازد. با ژرف نگری و پیدا کردن سازه های تازه ای که به فرق گذاری فراگیر درباره زنان انجامیده او بینش تازه ای را درباره ی نبرد برای جلوگیری از ستم بر زنان و برای آزادی همه مردم جهان پیشنهاد می کند.ایولین رید این افسانه را که می گوید تنها(سرشت آدمی)برای جنگ ها،آزمندی ها و نابرابریهای جامعه طبقاتی در خور سرزنش است را نمی پذیرد.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g