کودک و نوجوان

مسابقۀ پرواز

10,000تومان

کودک و نوجوان

برای پیدا کردن حقیقت به میان ابرها سرک کشید.
ویلسون دوست دارد که جک همیشه فکر کند که یک بازنده است،
جک هم همی نطور. بعد از یک مسابقه پ ردردسر در یک مهمانی جک
به طرف ساحل فرار م یکند و یواشکی به یک خانۀ قدیمی متروکه
وارد می شود. در تاریکی سعی می کند خودش را از چشم دوستانش
مخفی کند، که … اما همه چیز به یکباره تغییر می کند. جک کتابی
پیدا می کند که پرواز کردن را یاد م یدهد، او بلافاصله و به سرعت آن را
پنهان می کند. جک حالا م یتواند پرواز کند، او م یخواهد که از ویلسون
سبقت بگیرد … همه چیز روی زمین ترس آور شده است … ولی در
نهایت … آیا جک به آنچه که م یخواهد می رسد؟

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g