تخفیف ویژه!
علوم اجتماعی

مسیر توسعه‌ی انسانی (سرمایه‌داری یا سوسیالیسم)

16,000تومان 13,600تومان

با نوشتارهایی از : آدام بوث-جیمز پتراس و مایکل آ. لبویتس…

برخلاف آنچه در اقتصاد کلاسیک درباره‌ی دست‌های نامرئی متعادل‌کننده بازار گفته شده است و هنوز هم طرفداران اقتصاد سرمایه‌داری و به ویژه ایدئولوژی نئولیبرالیسم در عصر جهانی‌سازی برای توجیه اقدامات ضداجتماعی خود به آن استناد می‌کند، حقیقت آن است که در عصر جهانی‌سازی برای توجیه اقدامات ضد اجتماعی خود به آن استناد می‌کند، حقیقت آن است که رقابت، برتری‌طلبی و سودجویی به عنوان هسته اصلی و محرک سیستم سرمایه‌داری همواره سبب گردیده است که بحران‌های اقتصادی به عنوان پیامد ساختاری این مناسبات، نه به عنوان یک اختلال بلکه به عنوان پدیده‌ای متعارف، نمونه‌وار و ذاتی و اچتناب‌ناپذیر در این سیستم باشد…..