مطالعات زنان

معیار یگانه (دربارۀ آزادی زنان)

15,000تومان

معیار یگانه دربارۀ آزادی است: آزادی زنان و مردان

معیار یگانه دربارۀ آزادی است: آزادی زنان و مردان. پشتیبانان آزادی از دوران انقلاب فرانسه که تام پپن، حقوق بشر، و دوستش، مری وولستون کرافت، پشتیبانی ازحقوق زنان را نوشت، گردهم آمده اند؛ زیرا معیار دوگانه و تصورات کلیشه ای از نقش مردان و زنان، محدودیت های فلج کننده ابراز وجود برای هر دو جنس به وجود آورده است. زنان همراه با مردان برای الغای بردگی، تصویب قوانین حامی کارگردان و نیل به هدفهای دیگر مبارزه کرده اند. امروز زنان برای رسیدن به همۀ توانایی های خود، در پی موقعیت های یکسان در دنیای کار و استقلال موجودیت خود هستند. معیار یگانه در مورد زنان و مردان است، زیرا به گفتۀ یک مرد جوان “اگر آزادی زنان محقق شود، همۀ ما آزاد می شویم.”

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g