کودک و نوجوان

مواظب آدم برفی باش

10,000تومان

کودک و نوجوان

اجازه نداری ذوب بشی!
قبلاً ژاکلین با خاله کرتا در شیکاکو زندگی م یکرد. ولی حالا نه. آنها
ب هجای دیگر به نام شرپیا نقل مکان کرد هاند. شرپیا دهکد های محقر و
دور افتاده است.
ژاکلین نم یتواند قبول کند که در شرپیا ساکن شود. جایی که نه سینما
دارد نه تئاتر و یا حتی مرکز خریدی. هیچ گردشگاه و تفریحی در کار
نیست. چیزهای عجیب و غریبی هم در اطرافش رخ م یدهد.
ش بها سروصدای هولناکی به گوش می رسد. جلوی هر خانه ای یک
آدم برفی وحشتناک با شال گردن قرمز و یک خراش عمیق در صورت
و یک خندۀ شیطانی …

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g