علوم اجتماعی

نظریۀ توسعه (فرهنگ، اقتصاد، جامعه)

45,000تومان

تفکر توسعه جامعتر از صرف رشد اقتصادی است. چنین تفکری مستلزم اشکال وسیعتری از انعطاف‌پذیری اجتماعی و جمعی است.استانداردهای اخیر و جهت گیر یهای کلی نوین در تفکر توسعه، توسعه پایدار (توسعه با توجه به نسلهای آینده)، توسعه فراگیر (توجه به اکثریت جمعیت، نه فقط نخبگان)، و تحلیل نهادی(توجه به مسئلۀ حکمرانی)است. البته، در کنار این همه، توسعه عرصۀ مبارزه است، منشوری از منافع گوناگون و جناح های رقیب که هر یک به نحوی در پی اعمال نفوذ خویش هستند.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g