شعر

هشت کتاب سهراب سپهری

27,000تومان

شعر مدرن فارسی

سهراب سپهری در سال ۱۳۰۷ در کاشان به دنیا آمد و ۱۳۵۹ در تهران
فوت کرد. مجموعۀ حاضر از هشت کتاب چاپ شده و به فاصلۀ سا لهای
مختلف است که در یک کتاب جمع شده است و به هشت کتاب سهراب
سپهری معروف است.
سهراب سپهری شاعر نقاشی است که احساسات خویش را مدل قرار
م یدهد. موسیق یدانی است که با ن تهای الفاظ، آهنگ به وجود می آورد،
معماری است که با مصالح کلمات، کاخ رفیع شعر و ادب را بنا می
کند، باغبانی است که با نهال سخن را در کنار جویبار احساسات غرس
می کند، که لباس وی حریت و آزادگی و غذای او لطف و عواطف و
احساسات است.
چاپ سوم۹۷

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g