علوم اجتماعی

همسازی و تعارض در هویت و قومیت

55,000تومان

اثری متفاوت از ناصر فکوهی…

جهان امروز، جهان دولت‌های ملی، یعنی دولت‌هایی است که محور هویتی خود را براساس ملت ها تعیین می‌کنند. با این وصف “ملت” یک ابداع جدید قرن نوزدهمی است که در طول دویست سال در دوران صنعتی شدن تا امروز به هویتی ضروری برای تداوم وجود و کنش میان فرهنگ ها بدل شده است. در این میان، دولت هایی که از پیشین ههای بسیار طولانی و فرهن گهای ریشه‌دار تاریخی برخوردارند همچون کشور ما، ناچارند آن فرهنگهای اغلب متکثر و غنی زبانی، محلی، قومی و … را با الزامات دولت مدرن تطبیق دهند. موضوع کتاب حاضر مجموعه ای از مباحث است که به چگونگی این تطبیق، مشکلات و مسائل و راه حل های آن برمی گردد. مؤلف تلاش کرده است از خلال بخشهای مختلف کتاب موضوع را از بعد نظری و همچنین با آوردن چندین مطالعه موردی، در این بعد بشکافد.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g