کودک و نوجوان

وحشت در اتاق زیر شیروانی

13,000تومان

کودک و نوجوان

وقتی عروسک ها حرف می زنند همه گوش م یکنند.
پدر “تریا اودل” عادت کرده ب هجای عروس کها حرف بزند و به این خاطر
عروسک های زیادی را در اتاق زیر شیروانی نگهداری م یکند و آنجا را
موزۀ عروس کها م یداند.
ترینا و برادرش “دان” فکر می کنند که همۀ آن عروس کها خیلی
خونسرد و ساکت اند ولی حالا صداهایی از اتاق زیر شیروانی می آید که
نشان می دهد آنها زیاد هم ساکت و خونسرد نیستند.
این عروس کها به هیچ وجه نمی توانند زنده باشند! م یتوانند؟

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g