علوم اجتماعی

پارسنز و نظریۀ کُنش

16,000تومان

علوم اجتماعی

کتاب حاضر به معرفی اجمالی یکی از آثار تالکت پارسنز تحت عنوان “به‌سوی نظریۀ عمومی کنش” اختصاص دارد که در برگیرنده تلاش گروهی وی و همکارانش برای صورت‌بندی کنش در عرصۀ جامعه‌شناسی به شمار میآید. هدف پارسنز، تمهید ساختی مفهمومی برای ادغام علوم اجتماعی بایستد و در نقطه التقای کنشگری اشخاص و نظام اجتماعی بیایستد و رابطۀ معنادار کنشگران با محیط را توجیه کند. دانشجویان علوم اجتماعی و خصوصاً جامعه شناسی، از مطالعۀ این کتاب بی‌نیاز نیستند؛ زیرا بدون تعامل در آثار پارسنز، به درک جامعی از نظریه‌های جامعه‌شناختی نمی رسد و لذا اثر حاضر در راستای رفع بخشی از نیازهای آموزشی آنان تهیه شده است.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g