شعر

کله فریاد

30,000تومان

ترانه‌های خراسان

کله فریاد دفتری از ترانه های بومی و مردمی خراسان بزرگ است، و از
آنجا که بیان گر مقولات مادی و معنوی سرایندگان گمنام است، خواننده
و پژوه شگر ردیاب را به سرچشمه و همایی عناصر زبانی آن توجه
خواهد داد.
دیگر آنکه از آنجا که در این مجموعه پای شعر شاعران ناشناخته اما
به واقع شاعر در میان است اعجاز و زیبایی کلام، وجه آشکاری است
که م یتواند برای شاعران امروز، و معاصر ما، رجوعی فرهنگ شناخت
و مفید را گوشزد کند.
شعرهای زیبای این مجموعه به صورتی آوانگاری شده اند که برای
خوانندگان که به زبان خراسانی آشنایی ندارند بسیار را هگشاست.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g