ادبیات

گرسنگی

30,000تومان

ویژگی این شاهکار در آن است که صرفاً با واقعیتش خود را قبولانده..

ویژگی این شاهکار در آن است که صرفاً با واقعیتش خود را قبولانده.هیچ داستانی، هیچ ماجرایی در بین نیست: در خلال کتاب هیچ چیز به ما عرضه نمی شود مگر منظره رقت انگیز مردی که مدام از فرط گرسنگی در شرف مردن است . گرسنگی موضوع کتاب است با تمام آشفتگی‌های فکری و تغییر شکلهای روحی که بی غذایی ممتد به دنبال دارد. فرد بیش از آنچه قهرمان رمان باشد یک مورد کلین کیی است. فرد عجیبی که رفتارش ولو زمانی که سیر باشد، گیج مان میکند؛ …… این غرور شدید که به رغم همه چیز او را به سوی رنج، به سوی ایثاربی دلیل و کاملاً بیهوده میک‌شاند، تمام این جهش های بیهوده غرور، بی شک واکن شهای طبیعی سرشتی بسیار خاص هستند: باید پذیرفتکه حتی هستی او مانند معده اش به حدی پرورده پرهیز و روز هداری است که کمترین چیزی را نمی تواند در خود نگه دارد. خویشتن داری روانی، فکری، روحی او برایش غیرقابل تحمل است…

-چاپ دوم۱۳۹۶

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g